Hitta rätt

Vare sig du precis fått en första idé, eller om du drivit företag i flera år, kan du alltid upptäcka nya möjligheter genom rådgivning, coachning eller finansiering!

I Linköping finns ett trettiotal organisationer där alla har som främsta uppgift att stödja företagandet i dess olika faser. I denna broschyr hittar du en kortfattad presentation av dessa, samt information om hur du kan nå dem. Du får också information om när i företagsfasen de erbjuder stöd – från idé, till uppstart och företagsutveckling. I presentationerna ser du även vilka huvudsakliga målgrupper organisationerna har.Filtrera organisationer efter vad du söker:
Rådgivning
Finansiering
Mentorskap
Coaching
Export
Import
Internationalisering
Socialt ansvar

S:t Larsgatan 18
581 12 Linköping
013-20 07 00
Besöksadress:
S:t Larsgatan 18
Linköping
ALMI FÖRETAGSPARTNER ÖSTERGÖTLAND AB
Rådgivning och finansiering från idé till framgångsrikt företag

ALMI Företagspartner arbetar inom affärsområdena Innovation, Nyföretagande och Etablerade företag, och hjälper dig med både finansiering och affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga små och medelstora företag startas och utvecklas samt att företagens konkurrenskraft, och tillväxt ökar. Almi erbjuder riskvillig finansiering till dig som vill starta företag, utveckla företag eller om du har en idé om en innovation som du vill kommersialisera. Almi erbjuder även riskkapital genom Almi Invest.

 

Rådgivning erbjuds till dig som vill diskutera företagets affärsidé och erbjudande, produktutveckling, marknadsutveckling, organisations- och ledarskapsutveckling m.m. I vårt mentorskapsprogram hjälper vi dig att hitta en mentor som kompletterar din egen kompetens och stödjer dig i ditt företags utveckling.


Erbjuder:   Coaching    Finansiering    Mentorskap    Rådgivning  
Box 388
581 04 Linköping
013-13 84 70
Besöksadress:
Näringslivets Hus, Ågatan 9
Linköping
ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN
Vägen till världens största internationella nätverk

Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. I dialog med medlemsföretagen påver­ kar man beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel. Handelskammaren är en privat och politiskt obunden organisation och som medlem blir du en del av ett stort regionalt och internationellt nätverk. 14 000 handels­ kamrar världen över kan öppna dörrar för dina företagsaffärer.

 

Handelskammaren erbjuder kostnadseffek­ tiva tjänster som t.ex. hjälp att hitta affärs-­ och handelspartners, investerare eller andra interna­ tionella kontakter. Vidare erbjuds även rådgiv­ ning och kurser inom export/import, anordnar styrelseutbildning, seminarier och professionella affärsnätverk mm. Kammarforum i Norrköping är platsen för affärsmöten och konferenser.


Erbjuder:   Export    Import    Internationalisering    Mentorskap    Rådgivning  
Box 3286
103 65 Stockholm
08-725 94 00
Besöksadress:
Sveavägen 24–26
Stockholm
SWEDFUND INTERNATIONAL
Riskkapital för internationella investeringar och projekt

Swedfund International är ett statligt ägt riskkapitalbolag som erbjuder riskkapital och kompetens för investeringar på tillväxt­ marknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. Swedfund investerar tillsammans med strategiska partners som vill etablera eller expandera verksamheten på en ny marknad och är beredd att dela den finansiella risken ochta ett operativt ansvar. De erbjuder riskkapital i form av aktiekapital och lån.

 

Swedfund erbjuder också svenska små­ och medelstora företag möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kompetensöverföring och utrustning vid etablering i Swedfunds verksamhetsländer. Etableringsstödet kallas Swedpartnership. Swedfund har som riskkapitalbolag cirka 30 års erfarenhet från investeringar på tillväxt­ marknader och i utvecklingsländer.


Erbjuder:   Internationalisering  
webb: www.swedfund.se    
Box 6178
600 06 Norrköping
011-19 65 46
Besöksadress:
Efter överenskommelse i Linköping
Linköping
COOMPANION ÖSTERGÖTLAND
Företagsrådgivaren för människor som vill starta eget tillsammans

Coompanion Östergötland är ett rådgiv­ningscenter för utveckling av kooperativa före­ningar och företagande, specialiserat på deras lokala förutsättningar i Östergötland. Coompa­nion Östergötland, som är en fristående ekono­misk förening, erbjuder kostnadsfri rådgivning till grupper med en affärsidé som kan utvecklas till ett kooperativ. De arrangerar utbildningar för kooperativ som vill komma vidare och stöt­tar nätverk för samverkan mellan kooperativ. Förutom rådgivning och utbildningar arbetar de också med opinionsbildning.

 

Coompanion hjälper dig med bedömning av affärsidén, företagsekonomi, utformning av stadgar, ansökan om registrering, arbetsorga­nisation och ledarskap, avtal och förhandling, utbildning och marknadskontakt. De kan också erbjuda dig tjänster inom juridik, redovisning och skattefrågor. Coompanion Östergötland an­ordnar även seminarier, kurser och konferenser.


Erbjuder:   Coaching    Rådgivning  
Box 194
SE-101 23 Stockholm
08-613 83 00
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 61–63
Stockholm
SVENSK EXPORTKREDIT
Finansieringslösningar för svensk exportnäring

SEK (AB Svensk Exportkredit) är ett bolag ägt av svenska staten som har hjälpt svenskt näringsliv med finansieringslösningar sedan 1962. Uppdraget är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kom­ petens inom internationell finansiering och erbjuder svenska exportföretag och slutkunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Även i tider av turbulens och när nya regelverk gör det svårare att ge framför allt långsiktiga kredi­ ter har SEK en god beredskap för nyutlåning.

 

SEK har ett utvecklat samarbete med banker och andra aktörer, samt bistår vid behov av långfristig finansiering eller finansiering i svåråtkomliga valutor. SEK samarbetar med Almi, Exportrådet, EKN och Swedfund kring Exportlån och andra finansieringsprodukter till små och medelstora exportföretag.


Erbjuder:   Export    Internationalisering  
webb: www.sek.se    epost: info@sek.se
Box 441
581 05 Linköping
013-341 51 00
Besöksadress:
Ågatan 9
Linköping
FÖRETAGARNA
Gör det enklare, roligare och lönsammare att vara företagare

Företagarnas mål är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. Som medlem har man många fördelaktiga förmåner, t.ex. försäkringar anpassade för företagare och juridisk experthjälp på telefon utan extra kostnad. Företagarna arbetar för företagande och företagares rättigheter, det ska vara enkelt och värt mödan att vara företagare.

 

Ledorden är näringsfrihet och fri konkurrens. Företagarna är partipolitisk obundna och samarbetar med alla som är för en mer företagarvänlig politik. Den viktigaste uppgiften är att klargöra sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd.

 

Som Sveriges största företagarorganisation verkar man genom opinionsbildande aktiviteter, har attraktiva medlemsförmåner och lokala föreningar som genomför nätverksträffar för att göra bättre affärer. Företagarnas organisation är uppbyggd av företagare för företagare.


Erbjuder:   Mentorskap    Rådgivning  
PB 241
FI-00171 Helsingfors
+35810618003
Besöksadress:
Fabiansgatan 34
Helsingfors
NORDISKA PROJEKTEXPORTFONDEN – NOPEF
Finansiering och stöd för nordiska små och medelstora företag

Nordiska projektexportfonden – Nopef främjar internationalisering av nordiska små och medelstora företag med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt. Nopef administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO och finansieras av Nordiska Ministerrådet.

Nopef erbjuder räntefria villkorslån och stöd för förstudier i samband utlandsetableringar och direkta investeringar utanför EU och EFTA. Aktuella projektländer inkluderar Kina, Indien, Thailand, Vietnam, Brasilien, USA m.fl.

 

Små och medelstora nordiska företag med färre än 250 anställda och en omsättning på mindre än 50 miljoner euro kan ansöka om finansiering. Nopef stöder etablerade företag som har solid ekonomi och tillräckliga resurser för projektet.


Erbjuder:   Finansiering  
webb: www.nopef.com    epost: info@nopef.com
Nulink AB Box 1293
581 12 Linköping
013-336600
Besöksadress:
Storgatan 58
Linköping
FÖRETAGARSKOLAN
Utvecklar ditt företag inom marknad, försäljning och ekonomi

Företagarskolan vänder sig till både nystartade och etablerade företag som vill hitta nya möjligheter att utvecklas. Utbildningen består av tre huvudblock som ger dig en bra grund för att lyckas i din verksamhet. Du kan också välja att bara läsa enskilda delar.

 

Utbildningen bygger på praktisk och direkt tillämpning av kunskaper i företagets dagliga verksamhet.
Vi som arbetar med Företagarskolan har alla egen erfarenhet av att driva företag och vet därför att tid är en bristvara. Vi försöker vara konkreta och direkta så att du snabbt ska känna att du har användning för det du lär dig. I Företagarskolan innebär detta att du hela tiden arbetar med din verksamhet/idé och hur den framgångsrikt ska utvecklas.
Du har även chansen att bygga nätverk med andra likasinnade människor och tar del utav ett stort erfarenhetsutbyte. 


Erbjuder:   Mentorskap    Rådgivning  
Box 6803
113 86 Stockholm
08-690 48 00
Besöksadress:
Drottninggatan 89, plan B
Stockholm
KOMMERSKOLLEGIUM
För öppen handel med klara regler, inom och utanför EU

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre mark­ nad och handelspolitik. Myndigheten arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. Kommerskollegium förser regeringen med analyser och annat underlag inför förhandlingar och diskussioner i EU och Världshandelsorganisationen WTO. Företag som stöter på hinder i sina utlandsaffärer kan vända sig till Kommerskollegium. Företag och privatpersoner som får problem med den fria rörligheten inom EU kan få kostnadsfri hjälp av Kommerskollegiums Solvitcenter. Ytterligare ett arbetsområde är EU:s gränsåtgärder, till exempel tullar och importlicenser.

 

Kommerskollegium kan erbjuda företagare service inom till exempel områdena importlicens, handelshinder och information om regler för handel inom och utanför EU.


Erbjuder:   Export    Import    Internationalisering  
Box 3064
103 61 Stockholm
08-788 00 00
Besöksadress:
Kungsgatan 36, plan 6
Stockholm
EKN
Säkerhet som gör fler exportaffärer möjliga

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finan­ siering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjäns­ ter ger dig en större säkerhet, ökad konkur­ renskraft och fler möjligheter till lyckadeexportaffärer. 

 

EKN gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. Vi arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 130 länder. EKN har funnits sedan år 1933 och har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande orga­ nisationer. Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier.


Erbjuder:   Export  
webb: www.ekn.se    epost: info@ekn.se
Acreo: Box 787
Acreo: 601 17 Norrköping
076-127 26 24, 076-115 88 61
Besöksadress:
SP: Vreta Kluster
SP: 509 76 Vreta Kloster
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Upptäck EU:s marknad genom nätverkande

Enterprise Europe Network är ett nätverk som samordnas av EU-kommissionen. Det består av 600 organisationer i över 50 länder, och riktar sig främst till små och medelstora företag. Enterprise Europe Network vänder sig till företagare som vill dra nytta av EU:s inre marknad och få möjlighet till utökat kontaktnät, samt finansiering av t ex samarbets- och forskningsprojekt. Nätverket ger kostnadsfri information och rådgivning om t ex EU-regler, internationalisering, EU-finansiering och varumärken inom EU, samt hjälp till partnersökning vid affärs-, teknik- och forskningssamarbeten.

 

Enterprise Europe Network i Sverige koordineras av Tillväxtverket och finns representerat på ett 20-tal platser. I Östergötland utgörs nätverket av Acreo Swedish ICT, ALMI Företags­partner Östergötland i samarbete med ALMI Företagspartner Mälardalen och SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut.


Erbjuder:   Coaching    Internationalisering    Rådgivning  
S:t Larsgatan 18
582 24 Linköping
070-580 12 24
Besöksadress:
S:t Larsgatan 18
Linköping
BUSINESS SWEDEN
Stärker Sveriges export- och investeringsfrämjande

Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden, vars uppdrag är att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och kon­kurrenskraftig affärspartner. Man förenklar för svenska företag att nå ut internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar. En viktig del är processen Steps to Export där företaget tillsammans med Business Swedens regionala exportrådgivare arbetar fram en exportstrategi.

 

I uppdraget ingår också att identifiera och skapa möjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknaden. Med kontor i 57 länder samt i varje region i Sverige kan Business Sweden identifiera internationella affärsmöjligheter för svenska företag. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.


Erbjuder:   Export    Import    Internationalisering  


013-35 53 00
Besöksadress:
Klustervägen 13
590 76 Vreta kloster
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
Råd och service för lantbruks- och landsbygdsföretaget

Hushållningssällskapet Östergötland arbetar med utveckling av företag på landsbyggden. Som en oberoende rådgivarorganisation har vi alltid kundens nytta i främsta ledet. Våra rådgivare arbetar främst med växtodlingsrådgivning och växtodlingsförsök men även med ekonomisk företagsanalys, LEAN Lantbruk, projektledning, försäljning, offentlig upphandling mm. 


Erbjuder:   Coaching    Mentorskap    Rådgivning  
Kungsholms Hamnplan 3
112 20 Stockholm
08-693 99 42
Besöksadress:
Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Stockholm
IFS RÅDGIVNINGSCENTER ÖST
Stöd och service för ett ökat invandrarföretagande

Den främsta uppgiften för IFS är att främja invand­rarföretagandet i Sverige genom att stimulera till ökat företagande bland de olika invandrar­grupperna i Sverige, öka kompetens, förbättra klimatet för invandrarföretagen, samt initiera projekt med syfte att utveckla invandrarföretag och nätverk mellan invandrarföretag och andra företag och organisationer. Via ALMIs övriga verksamhet får du även tillgång till finansiering och affärsutveckling. IFS erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som är i början av processen att starta företag.

 

Rådgivningen finns på flertalet språk. Här kan du diskutera din affärsidé, få hjälp med att skriva affärsplan, upprätta likviditetsbudget och resultatbudget. Beroende på vad för slags företag du vill starta så ger IFS dig information om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som måste sökas för just din affärsidé.


Erbjuder:   Finansiering    Rådgivning  
webb: www.ifs.a.se    epost: info@ifs.a.se
Badhusgatan 5
581 89 LINKÖPING
08-587 919 00
INDUSTRIFONDEN
För dig som har en unik affärsidé och behöver kapital för att växa

Tänk om det fanns någon som investerade i små företag med stora idéer? Det finns det. Välkommen till Industrifonden!

 

Industrifonden är en av Sveriges största och mest erfarna investerare i små och medelstora svenska tillväxtföretag. Fonden är en aktiv ägare som vill utveckla de företag den investerar i. Det är ett långsiktigt arbete, som sker i samarbete med entreprenörer och andra investerare. Investering kräver att ditt bolag har en stark ledning, en unik affärsidé och goda utsikter till lönsamhet på en internationell marknad. Ditt bolag bör också ha kommit en bit på väg, så att du passerat det första såddstadiet. Industrifonden är en självständig stiftelse bildad av staten 1979. Den har tillgångar på 3,8 miljarder kr och investeringar i ett 90-tal bolag runt om i Sverige. Industrifonden drivas affärsmässigt och allt kapital återinvesteras i nya bolag.


Erbjuder:   Finansiering  
Teknikringen 10
583 30 Linköping
013-28 10 00
INNOVATIONSKONTORETT
Affärsrådgivning för entreprenöriella studenter och forskare

InnovationskontorEtt stimulerar och stöttar forskare och studenter vid Linköpings universitet att kommersialisera sina idéer och sin kunskap – genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga verksamheter. De söker upp idéer och människor och fungerar som sparringpartner i tidiga faser av företagandet. Inom affärsutveckling bidrar InnovationskontorEtt med konkret stöd inom t.ex. avtalsskrivning, publicering, licensfrågor, patent & varumärken, kommersiella bedömningar, affärsplaner och bolagsbildande.

 

InnovationskontorEtt medverkar till kontaktskapande, kompetenshöjning och kunskapsutbyte som för ut resultat och kunskap från universitetet, men även fångar upp näringslivets behov och för in dem i universi­tetets forskning. InnovationskontorEtt bygger nätverk och verkar för gemensamma strukturer och standarder i innovationsrelaterade frågor.


Erbjuder:   Coaching    Finansiering    Rådgivning  
Mjärdevi Science Park Teknikringen 7
583 30 Linköping
013-21 01 10
LEAD
För drivna entreprenörer med innovativa idéer

LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubatorer och erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential en effektiv process, för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag. LEAD skapar förutsättningar för att entreprenören på bästa sätt själv ska bygga ett växande bolag genom att erbjuda nära och engagerad coachning och expertrådgivning, strategisk utbildning och kontakter till kapital. De verktyg som ingår i medlemskapet är bland annat affärscoachning, företagsutveckling, finansieringsmöjligheter samt kontakter till utvecklingsresurser, branschkompetens, investerare.

 

LEAD erbjuder även kompetensutveckling inom bl.a. ledarskap, HR, försäljning/paketering, ekonomistyrning och PR & Kommunikation, samt kontorsservice. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköpings och Linköpings kommuner samt Vinnova.


Erbjuder:   Coaching    Finansiering    Mentorskap    Rådgivning  
webb: www.lead.se    epost: info@lead.se

581 86 Linköping
010-2235000
Besöksadress:
Östgötagatan 3
Linköping
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND AB
Företagsstöd på landsbygden och innovationsfinansiering

Länsstyrelsen i Östergötland arbetar med företagsstöd och erbjuder stöd till kommersiell service på landsbygden samt stöd via landsbygdsprogrammet.

 

Länsstyrelsen kan ge bidrag till dig som driver dagligvaruhandel på landsbygden där försörjningen är hotad. Länsstyrelsen kan ock­så erbjuda en mentor till dig som driver daglig­ varuhandel på landsbygden. Länsstyrelsen har även via landsbygdsprogrammet ett speciellt stöd till dig som bedriver företag i skärgården, är boende på landsbygden och vill starta eller utveckla ett etablerat företag.

 

Dessutom finns ett stöd till lantbrukare som vill diversifiera verksamheten. Länsstyrelsen samverkar även med Almi Företagspartner inom området innovationsfinansiering.


Erbjuder:   Finansiering  
Teknikringen 10
583 30 Linköping
013-20 57 57
MJÄRDEVI SCIENCE PARK
En av Sveriges starkaste teknikparker

Mjärdevi Science Park ligger intill Linköpings universitet och är en professionell miljö som skapar närhet mellan företag. Parken kännetecknas av högteknologiska, innovativa och framgångsrika företag med världsrykte.

  • Visualization, Modeling & Simulation
  • Connectivity & Mobile Broadband
  • Vehicle Safety & Security Systems
  •  Business Systems, Software and Systems Development, Sensor Technology, Cleantech och Life Science.

I Mjärdevi Science Park finns de främsta i branschen, kanske landets skickligaste IT-personer. Den öppna miljön med närhet mellan internationella storföretag, nystartade småföretag och världsledande forskning leder till spännande samarbeten och projekt. Här finns tillgång till ett rikt utbud av service i form av friskvård, kiosk, mötesarenan creActive Mjärdevi, restauranger och barnomsorg. Ett tiotal fastighetsägare erbjuder lokaler i olika prisklasser och standard. Fri parkering.

Mjärdevi Science Park AB är ett kommunägt bolag som arbetar för att Mjärdevi med omnejd ska växa och utvecklas på bästa sätt.


Erbjuder:   Coaching    Internationalisering    Rådgivning  
webb: www.mjardevi.se    epost: info@mjardevi.se
Box 1293
581 12 Linköping
013-33 66 00
Besöksadress:
Storgatan 58
Linköping
NULINK
Främjar näringslivets utveckling i Linköping

På Nulink – Linköpings näringslivsbolag har vi stor erfarenhet av att hjälpa företagare framåt, och i Linköping finns alla förutsättningar för att lyckas bra i näringslivet. Vi har flera tjänster som kan vara till nytta för dig. Vi förmedlar kontakter som kan vara till nytta för företagen och fungerar som en enkel kontaktväg in till kommunförvaltningen.

 

Bland annat erbjuder vi rådgivning och lotsning, både för dig som vill starta företag och som funderar på att expandera din verksamhet. Vi är ett bollplank som gärna knådar företagarfrågor för att upptäcka dess möjligheter och undvika fallgroparna.


Erbjuder:   Coaching    Rådgivning  
webb: www.nulink.se    epost: info@nulink.se
Box 388
581 02 Linkoping
013-25 30 60
Besöksadress:
Ågatan 9
Linköping
NYFÖRETAGARCENTRUM I LINKÖPING
Rådgivning och företagsutveckling för engagerade nyföretagare

NyföretagarCentrum i Linköping är en oberoende stiftelse, som genom kostnadsfri rådgivning bidrar till att individer kan förverkliga drömmen om ett eget företag. Alla, oavsett bakgrund och nuläge är välkomna att besöka oss.

 

Utöver rådgivning erbjuder vi specialistrådgivning hos revisor eller jurist, mentorskap, seminarier, nätverkande samt en mängd andra aktiviteter. Vi har ett brett kontaktnät och kan hänvisa dig till rätt myndighet, företag eller organisation. Huvuddelen av våra klienter är de som är ett år före verksamhetsstart eller under sitt första verksamhetsår. Vi har som mål att bidra till en ny företagsstart varje vardag, året runt.

 

Av de företag som startar med stöd av vår rådgivning är statistiskt efter 3 år 80% fortsatt verksamma. Det betyder att av de 210 företagstarter där vi bidrog 2014 kommer år 2017, 170 fortfarande driva sina bolag. Resultat vi är mycket stolta över.


Erbjuder:   Coaching    Mentorskap    Rådgivning  

171 94 Solna
0771-567 567
Besöksadress:
Kungsgatan 27
Stockholm
SKATTEVERKET
Från information och vägledning till träffar och möten

På Skatteverkets hemsida finns den mesta information som är nödvändig för dig som ska starta eller redan driver företag. Bland annat kan du få hjälp med hur du ansöker om F-­skattsedel, vad som gäller angående egenavgifter, hur moms fungerar, vilken bokföring som krävs enligt lagen, hur du gör en företagsregistrering etc. Skatteverket har även skatteinformatörer som arbetar med extern information. Informationen anpassas efter behov och önskemål.

 

Skatteverket har även sammanställt en broschyr där information och vägledning från sex myndigheter finns för dig som vill starta eget företag. Den finns att ladda hem på Skatteverkets hemsida. Skatteverket arrangerar dessutom träffar och möten för företagare samt för personer som funderar på att starta eget. Detta avser såväl grundläggande informationsmöten, som informationsmöten om skatter samt förebyggande informationsmöten.


Erbjuder:   Rådgivning  
webb: www.skatteverket.se    
Box 4044
102 61 Stockholm
08-681 91 00
Besöksadress:
Västgötagatan 5
Stockholm
TILLVÄXTVERKET
Nyttiga företagartjänster på webb och telefon

Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för fler och växande företag, stärkt regional utveckling och för att det ska bli enklare att starta och utveckla företag. Om du vill starta företag kan du gå till verksamt.se, en företagarsajt som samlat information, kunskap och nyttiga länkar för alla som vill starta, driva och utveckla företag.

 

På verksamt.se finns flera checklistor som är anpassade för olika branscher. Här kan du även skapa en affärsplan och registrera ditt företag.

 

Kontakta oss gärna på www.verksamt.se/kontakta-oss.


Erbjuder:   Finansiering    Rådgivning  


013-470 38 80
Besöksadress:
Ågatan 9
Linköping
UNG FÖRETAGSAMHET (UF)
Unika möjligheter för unga företagare och entreprenörer

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. Vårt erbjudande till lärare och skolledare innefattar fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder, inspiration för lärare och elever m.m.

 

Processutbildningen UF-företagande ger gymnasieelever möjlighet att under ett läs­år driva ett eget UF-företag inom ramen för sin gymnasieutbildning, samt möjlighet att delta i olika aktiviteter och tävlingar. Alla företag har en rådgivare från näringslivet och i slutet av UF-året avvecklas företaget. Eleverna får en unik inblick i företagande och samtidigt nyttiga erfarenheter inför arbetslivet.


Erbjuder:   Coaching    Mentorskap    Rådgivning  
Klustervägen 11
590 76 Vreta Kloster
Frågor om verksamheten: 0703-19 76 43, Frågor om lokaler och hyra: 013-26 36 12, 076-786 31 01
VRETA KLUSTER
Här utvecklas framtidens gröna näringar

Vreta Kluster är en utvecklingsverkstad för forskning och utveckling, teknik och affärsutveckling för gröna näringar;  jordbruk, skogsbruk, mat, djurhållning, förnybar energi, vattenbruk och trädgård. Här skapas synergieffekter  och entreprenörsanda genom  en levande mötesplats där företag, forskning och organisa­tioner samverkar. Som hyresgäst i klustrets moderna kontors-och sammanträdeslokaler får du tillgång till ett stort kontaktnät och draghjälp med både nät­verksaktiviteter och utvecklingsprojekt. Vreta Kluster har en regional utvecklingsfunktion, men arbetar med nationellt fokus och ett internationellt perspektiv med målet att skapa värden för företagen och tillväxt i regionen.

 

Centralt placerat i ett av Sveriges största jordbruksområden har Vreta Kluster ett per­fekt läge. Närheten till Linköping, Ljungsbro och E4:an innebär god tillgång till kommunika­tioner via bil, tåg och flyg.


Erbjuder:   Mentorskap    Rådgivning  
webb: www.vretakluster.se    
Box 1293
581 12 Linköping
013-336600
Besöksadress:
Storgatan 58
Linköping
AEROSPACE CLUSTER SWEDEN
Flygklustret som förenar branschen

Det är väl dokumenterat att kluster stimulerar innovationer och kunskapsutbyte. Det sker i möten mellan människor från olika verksamheter och genom att människor rör sig mellan företag, lärosäten och offentliga aktörer. Det attraherar specialistkompetens, samtidigt som konkurrens inom klustret främjar innovationer och produktivitet.

 

Aerospace Cluster Sweden (ACS) startade upp under hösten 2013 och erbjuder medlemmarna ökade resurser och möjligheter genom att samverka. Vi är ett kluster för hela flyg- och rymdsektorn, från tillverkaren av skruv och mutter till universitet, myndigheter och operatörer. Idag utgörs ACS av drygt 50 medlemmar. En källa till spetsteknologi och avancerad expertis, som kan appliceras på ett stort antal områden inom flyg- och rymdbranschen.


Erbjuder:   Internationalisering  
webb: www.acs-aero.com    epost: info@acs-aero.com
S:t Larsgatan 18
582 24, Linköping
013-20 07 81
Besöksadress:
S:t Larsgatan 18
Linköping
ALMI INVEST
Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag

Almi Invest investerar i bolag som vill bli snabbväxare. Investeringar kan ske i alla branscher i nystartade bolag eller när ditt bolag har nått marknaden och befinner sig i tidig utvecklingsfas.

Inför ett investeringsbeslut så gör vi en första bedömning av affärsidéns potential samt dig och ditt teams förmåga att kunna bygga tillväxtföretag. Vi tittar också närmare på kundbehov, tillväxtstrategi, affärsmodell, kapitalbehov och marknadspotential.

 

En vanlig första investeringsrunda i ett bolag är mellan 300 000 kronor – 2 miljoner kronor.   Tillsammans med våra investeringspartners kan vi delta i ett antal följdinvesteringar, där Almi Invest investerar totalt upp till 10 miljoner kronor per företag.

Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare som engagerar sig i styrelsen. Vi förstår de utmaningar som bolagsbyggande i tidiga faser innebär. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtföretag och gör närmare 60 nyinvesteringar per år. 


Erbjuder:   Finansiering  


070-798-53 23
Besöksadress:
Nygatan 34
Linköping
HANDELNS HUS
Inkubatorn för framtidens handel

Handelns Hus är mikrogalleria där blivande handlare får lära sig yrket genom att driva egen butik och parallellt med detta få utbildning. Här finns även utrymme för shop-in-shop lösningar där andra lokala småföretagare har möjlighet att sälja och exponera sina varor.

 

Handelns Hus erbjuder inkubanerna stöd i många olika former. Dels får man, via Svensk Handel, en personlig mentor som har gedigen erfarenhet av handelsverksamhet. Man får även via Linköpings kommun möjlighet att genomgå en utbildning inom det kommunala vuxenutbildningssystemet. Våra samarbetspartners deltar också i denna utbildning genom att informera inkubanerna om försäkringar, bankfrågor, revision, webbhantering och andra företagsrelevanta frågor.

 

Vår vision är att Handelns Hus blir början på en resa för företagarna, som tar dem till en bransch i ständig förändring.


Erbjuder:   Mentorskap  
Teknikringen 10
583 30 Linköping
013-327 01 53
Besöksadress:
Teknikringen 10
Linköping
STYRELSEAKADEMIEN ÖSTSVERIGE
Styrelsearbetet har betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft!

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.
Östsverige är en av landets 18 regioner på Sverigekartan med kontor i Linköping.
Vi bedriver verksamheten för att utveckla styrelsearbete för ägare, företag och organisationer i Östergötland och Södermanland. (SME, kommunalt ägda bolag samt ideella organisationer)

 

Som Sveriges ledande styrelseutbildare har vi ett brett utbud utbildningar för dig som vd, styrelseledamot, ägare och styrelseintresserad.
Till exempel StyrelseAkademiens styrelseutbildning med certifiering ”Rätt Fokus i styrelsearbetet” och som finns för SME företag, kommunalt ägda bolag, inriktning noterade bolag samt ideella organisationer.
Ekonomi för styrelseledamöter.
CR – Corporate Responsibility – unik och högaktuell utbildning med certifiering.
Ordförandeutbildning
Högre styrelseutbildning för mindre/medelstora företag samt för större företag.
Vi utför även utbildning på uppdrag.

Som medlem har du medlemsrabatt på våra styrelseutbildningar!

 

Mer medlemsnytta:
Möjlighet att teckna vår unika VD- och styrelseförsäkring.
Registrera dig i vår rikstäckande Kandidatbank för att anmäla ditt intresse för styrelseuppdrag likväl som valberedningar, ägare och andra intressenter kan få stöd att hitta lämpliga ledamöter.

 

Alltid välkommen på våra medlemsaktiviteter för kunskap, nätverkande och erfarenhetsutbyte!


Erbjuder:
Nygatan 19
581 81 Linköping
013-20 55 00
Besöksadress:
Nygatan 19
Linköpig
JOBB- OCH KUNSKAPSTORGET
Tillsammans skapar vi nya möjligheter

Jobb- och kunskapstorget är den enhet inom Linköpings Kommun som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Vi skapar tillsammans med näringsliv, offentlig sektor, föreningsliv och den idéburna sektorn olika arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för personer som är utanför arbetsmarknaden.

 

Med rätt stöd och samarbete kan individer som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet till praktik, studier eller arbete. Allt fler företag och föreningar integrerar socialt åtagande i sin verksamhet, som kan öka förtroendet hos investerare och kunder.

 

Hur kan du/ni som företag samarbeta med Jobb- och kunskapstorget och ta ett socialt ansvar?  Exempelvis genom att:

  • Ta emot en deltagare på praktik hos er.
  • Låta en grupp av deltagare komma till er på studiebesök.
  • Föreläsa för deltagarna och där berätta om företaget, hur ni rekryterar etc.
  • Bli mentor för någon deltagare.

För mer information kontakta någon av våra Näringslivskoordinatorer Jimmy Thun och Ted Lindberg.


Erbjuder:   Socialt ansvar