Styrelse

Nulinks styrelse består av fem ledamöter och fem suppleanter. De är politiker utsedda av partierna enligt valresultatet vid allmänna val till kommunen och är därmed demokratiskt valda av medborgarna i kommunen.

Styrelsen utses formellt av Linköpings kommunfullmäktige för en period om 4 år, en mandatperiod, med uppgift att sätta bolagets mål inom ramarna för det uppdrag Nulink får av kommunfullmäktige och kommunstyrelse, att ge de strategiska inriktningarna för hur målen skall nås, att sätta ramar och policys för hur verksamheten skall bedrivas, tillse att bolagets verksamhet följer intentioner, lagar och förordningar samt att tillsätta VD. För Nulink är styrelsen det organ som säkerställer att vi verkar enligt medborgarnas vilja.

 

Ordförande

Helena Balthammar (S)

 

Vice ordförande

Christian Gustavsson (M)

 

Ledamöter

Mattias Emanuel Wingstedt (MP)

Per-Otto Waern (FP)

Madelaine Erlandsson (M)

 

Suppleanter

Jakob Björneke (S)

Jessica Eriksson (S)

Gunnel Öman Gennebäck (S)

Magnus Per Landberg (KD)

Trine Vikinge (C)